Propedeutika vyučovania informatiky

seminár o vyučovaní informatiky na ZŠ a SŠ pre študentov učiteľstva informatiky na KZVI, FMFI UKZákladné informácie o predmete

propedeutika -y ž. /gréc./ úvod do štúdia dajakého odboru
(Šaling, S. – Ivanová-Šalingová, M. – Maníková, Z.: Veľký slovník cudzích slov; Vydavateľstvo SAMO, Bratislava – Veľký Šariš; 2000)

Cieľom predmetu je

 • poskytnúť základný prehľad o obsahu vyučovania Informatiky na rôznych typoch a stupňoch škôl (s výnimkou bloku Algoritmy a programovanie, ktorému je venovaný samostatný seminár),
 • nadviazať na konkrétne skúsenosti a zručnosti z používania IKT, získané počas seminárov IKT1 + IKT2 - Základy používania IKT,
 • budovať základné pedagogické návyky pre budúcu prax,
 • naďalej prehlbovať “informatickú kultúru”.

Rozsah a forma výuky

Výuka prebieha počas 2 semestrov (Propedeutika 1 a Propedeutika 2) formou seminárov v rozsahu 2 hod./týž.

Semináre Propedeutika 1 prebiehajú v učebni s minimálne jedným počítačom s možnosťou projekcie alebo formou samoštúdia (samostatná domáca práca).

Semináre Propedeutika 2 prebiehajú podľa potreby v učebni s minimálne jedným počítačom s možnosťou projekcie alebo v počítačovej učebni (max. 2 študenti/poč.).

Výstupy

 • písomné riešenia domácich zadaní
 • webové minizbierky úloh (súčasti osobných stránok študentov)
 • krátke recenzie viacerých multimediálnych CD-diskov
 • jednoduché “metodické” listy k aktivitám pre predmet Informatika na rôznych stupňoch škôl
 • jednoduché “metodické” listy k aktivitám na fiktívnych spojených hodinách Informatika + niektorý iný predmet na základnej škole

Výuka prebieha formou

 • krátkych prednášok a prezentácií (vyučujúcim i študentami),
 • diskusií (zameraných na výmenu skúseností),
 • formou samostatnej alebo skupinovej práce na príprave príkladov a vzorových úloh k preberaným témam,
 • štúdiom predložených materiálov (multimediálne aplikácie, CD-disky, zborníky z konferencií a iné študijné materiály).

Prerekvizity

Prerekvizitou semináru Propedeutika 1 je predmet IKT1 - Základy používania IKT.

Prerekvizitou semináru Propedeutika 2 je seminár Propedeutika 1.

Na predmet Propedeutika ďalej naväzuje predmet Didaktika informatiky a predmet Didaktika programovania (ktorému predchádza aj predmet Programovanie).


Mário Varga © 2003-2013 | Mapa stránok
 | http://www.propedeutika.sk


tieto informácie sú platné k 22.5.2018